Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na potrzeby Zarządu Zlewni Wisły sandomierskiej z/s w Sandomierzu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na potrzeby Zarządu Zlewni Wisły sandomierskiej z/s w Sandomierzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy nowych, nieużywanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wykorzystywanych przez pracowników Zarządu Zlewni Wisły sandomierskiej. Wszystkie produkty muszą spełniać normy określone w załączniku Nr 5 wykaz asortymentowy z opisem zamawianych produktów i wymaganiami oraz posiadać znak zgodności z europejskimi normami CE, z zaznaczeniem właściwej kategorii. Produkty wymienione w pozycjach: 8, 9, 10, 11, 12, 14, OFERTY CENOWEJ muszą mieć wszytą na stałe naszywkę z oznaczeniem nawy produktu, rozmiarem, oraz znak CE. Wykaz asortymentów będących przedmiotem zamówienia, opracowano na podstawie przykładowych rozwiązań systemowych, technicznych i materiałowych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: deklarowana liczba osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach