Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i rękawic dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6462202 , fax. 012 6462350
 • Data zamieszczenia: 2016-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1 1
  31-580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6462202, fax. 012 6462350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i rękawic dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej oraz rękawic dla pracowników MPO Sp. z o.o. Zadanie nr 1 obejmuje między innymi zakup: -bluz, spodni typu ogrodniczki (letnich ubrań roboczych) -bluz (zimowych ubrań roboczych) -podkoszulków -bezrękawników -kurtek przeciwdeszczowych -kompletów ochronnych przeciwdeszczowych Zadanie nr 2 obejmuje zakup: -rękawic roboczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zaproszony do złożenia oferty będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio: da zadania 1) 5 000 PLN. (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). dla zadania 2) 5 000 PLN. (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Pekao SA 73 1240 4722 1111 0000 4851 5630 z adnotacją: wadium do przetargu nr TZ TT 5 2016 Uwaga!!! - Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium. - Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej za zgodność) załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo załączyć oryginał ww. dokumentu, który zostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. - Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 PZP. - Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. - Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert - podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4 a Pzp. - Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo zamówień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach