Przetargi.pl
DOSTAWA ODZIEŻY BHP I UMUNDUROWANIA.

Gorczański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 590
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 33 179 45 , fax. 18 33 179 45
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gorczański Park Narodowy
  Poręba Wielka 590 590
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  tel. 18 33 179 45, fax. 18 33 179 45
  REGON: 12246128700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorczanskipark.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODZIEŻY BHP I UMUNDUROWANIA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego BHP oraz umundurowania dla pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego. W/w przedmiot zamówienia został podzielony na n/w zadania częściowe: ****zad. cz. nr 1 - DOSTAWA ODZIEŻY MUNDUROWEJ;****zad. cz. nr 2 - DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,245,kategoria,Przetargi_i_ogloszenia_.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach