Przetargi.pl
Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr sprawy: DZP-291-2365/2016.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6624413 , fax. 012 6624410
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21 21
  31-120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6624413, fax. 012 6624410
  REGON: 00000181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.ur.krakow.pl/index.php/aktualne-postepowania
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr sprawy: DZP-291-2365/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwana dalej odzieżą. 2. Zamówienie realizowane będzie na potrzeby jednostek organizacyjnych Zamawiającego mieszczących się w obiektach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zlokalizowanych: w Krakowie - al. Mickiewicza 21, al. Mickiewicza 24/28, ul. Czysta 21, ul. Łobzowska 24, al. 29 Listopada 46, al. 29 Listopada 54, al. 29 Listopada 48 b i c, ul. Jabłonowskich 10-12, ul. Urzędnicza 68, ul. Balicka 116B, ul. Balicka 120, ul. Balicka 122, ul. Balicka 253, ul. Balicka 253 C, ul. Balicka 253A, ul. Jodłowa 12, ul. Rędzina 1, ul. Św. Marka 37, ul. Spiczakowa 6, ul. Łupaszki 6, ul. Podłużna 3, w Rząsce - ul. Krakowska, w Prusach gmina Kocmyrzów, w Garlicy Murowanej gmina Zielonki. 3. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odzieży o wartości 70% całkowitego wynagrodzenia brutto wynikającego z zawartej umowy w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałą ilość odzieży, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji). 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości odzieży, w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2 oraz zmniejszenia asortymentu określonego w załączniku nr 2 spowodowanych zmianą potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 3 oraz z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w załączniku nr 2 złożonym wraz z ofertą nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Odzież winna być dostarczana sukcesywnie bezpośrednio do jednostki, która złożyła zamówienie, w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zamówioną partię odzieży na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6. Szczegółowy zakres zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do siwz. 7. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez Zamawiającego, przy czym ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie towar o standardach jakościowych oraz właściwościach takich samych bądź lepszych w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę oferowanego produktu, jego typ oraz producenta oraz przedstawić w ofercie opis techniczny oferowanych zamienników w zakresie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 181000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 500,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wymaganą kwotę należy przelać na konto zamawiającego Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293, z dopiskiem /dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla potrzeb pracowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, nr sprawy: DZP-291-2365/2016/. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznana będzie data wpływu na konto zamawiającego. 4. W przypadku przelewu wadium na konto zamawiającego zaleca się załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądze zaleca się załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, a oryginał dokumentu należy dostarczyć do miejsca wskazanego w rozdz. XIV pkt. 1 specyfikacji przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy odzieży objętej zleceniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dzp.ur.krakow.pl/index.php/aktualne-postepowania
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach