Przetargi.pl
Dostawę odczynników do chemii i chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz dostawa testów Western Blot do diagnostyki boreliozy i paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonania i odczytu wyniku testów na okres 24 m-cy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8448230 , fax. 33 8448384
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
  ul. Wysokie Brzegi 4 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 33 8448230, fax. 33 8448384
  REGON: 00030440900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.propublico.pl; www.szpital.oswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę odczynników do chemii i chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz dostawa testów Western Blot do diagnostyki boreliozy i paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonania i odczytu wyniku testów na okres 24 m-cy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę odczynników do chemii i chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz dostawa testów Western Blot do diagnostyki boreliozy i paneli alergologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do wykonania i odczytu wyniku testów na okres 24 m-cy - 2 pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.propublico.pl, www.szpital.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach