Przetargi.pl
Prace budowlane na potrzeby wystawy: Maria. Mater Misericordiae

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2016-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace budowlane na potrzeby wystawy: Maria. Mater Misericordiae
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace budowlane na potrzeby wystawy: Maria. Mater Misericordiae. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane na potrzeby wystawy: Maria. Mater Misericordiae, mającej się odbyć w Sali Wystaw Zmiennych na parterze Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, Prace budowlane do wystawy: - zabezpieczenie podłóg folią; - wykonanie ścianek z płyt G-K, wzmocnionych odpowiednio płytą OSB; - wykonanie wnęk, gablot wbudowanych oraz climabox ze szkła P4, MDF laminowane; - malowanie ścian na wskazane w projekcie kolory; - wykonanie połączeń elektrycznych gablot, montaż oświetlenia LED w gablotach. Szczegółowy zakres zamówienia określają: - opis przedmiotu zamówienia (PROJEKT aranżacji wystawy Mater Misericordiae dla Muzeum Narodowego w Krakowie)- załącznik 1a specyfikacji, - opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)- załącznik 1b specyfikacji, - przedmiar- prace do wystawy- załącznik 1c specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211524
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający zdecydował się pobierać wadium na następujących warunkach: 1. Ustala się wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu (przelewem bankowym); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 - Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego Al. 3-go Maja 1, 30 -062 Kraków, pok. 048 w dziale księgowości. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej wadium przetargowe - EP-271-05/16 - przetarg nieograniczony na prace budowlane na potrzeby wystawy: Maria. Mater Misericordiae 2 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie pkt.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 3.2.1. d) specyfikacji, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub gdy nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach