Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2015/2016 z podziałem na 2 zadania : Zadanie nr 1(odcinek drogi krajowej nr 94 od 328+279 do 329+016 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) Kraków-Modlnica Zadanie nr 2 (odcinek drogi powiatowej nr 18-92 K ul. Chemików oraz 1895K ul .Zwycięstwa w Oświęcimiu pozbawiony dotychczasowej kategorii i zliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w m.Oświęcim

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Spokojna 1A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2855126
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie
  ul. Spokojna 1A 1A
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 12 2855126
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa-zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2015/2016 z podziałem na 2 zadania : Zadanie nr 1(odcinek drogi krajowej nr 94 od 328+279 do 329+016 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) Kraków-Modlnica Zadanie nr 2 (odcinek drogi powiatowej nr 18-92 K ul. Chemików oraz 1895K ul .Zwycięstwa w Oświęcimiu pozbawiony dotychczasowej kategorii i zliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w m.Oświęcim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej Zadanie nr1(odcinek drogi krajowej nr 94 od 328+279 do 329+016 pozbawiony dotychczasowej kategorii i zliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) Kraków- Modlnica - Zadanie nr2(odcinek drogi powiatowej nr 18-92 K ul. Chemików oraz 1895K ul .Zwycięstwa w Oświęcimiu pozbawiony dotychczasowej kategorii i zliczony do kategorii drogi wojewódzkiej) w m.Oświęcim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie terminu zakończenia prac związanych z pozimowym oczyszczeniem drogi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach