Przetargi.pl
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 36
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4005950 , fax. 077 4005952
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
  ul. Armii Krajowej 36 36
  45-071 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4005950, fax. 077 4005952
  REGON: 00454028000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa świeżego - wołowego, wieprzowego oraz wędlin do Domów Dziennego Pobytu prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu: - Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień ul. Hubala 4 w Opolu wydaje ok. 230 obiadów dziennie. - Dom Dziennego Pobytu Magda-Maria ul. Barlickiego 1-3 w Opolu wydaje ok. 130 obiadów dziennie. Dostawa mięsa odbywać się będzie zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem. Dostawa mięsa odbywać się będzie transportem sprzedawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego . Dostarczany towar musi być świeży i pełnowartościowy. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować sukcesywnie, w okresie trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i należytą staranność oferowanych dostaw oraz za zapewnienie ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, w ilościach wynikających z zamówień częściowych., a także zapewnia środek transportu przystosowany do przewozu artykułów stanowiących przedmiot zamówienia. W przypadku braku asortymentu umieszczonego w Formularzu Cenowym, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednika, w cenach przetargowych, po uprzednim uzgodnieniu dostawy odpowiednika z Zamawiającym. W przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu zamówienia objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia, bez obowiązku nabycia od Wykonawcy przedmiotu zamówienia dostarczonego po terminie. W takim przypadku Wykonawca pokryje różnicę w cenie - przekraczającą wartość przedmiotu zamówienia określoną w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach