Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa warzyw okopowych w 2011 roku

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa 10
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 077 4564264
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 077 4564264
  REGON: 53057557500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa warzyw okopowych w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa warzyw okopowych: marchew w ilości 40000kg buraki czerwone w ilości 6200kg buraki pastewne w ilości 10000kg cebula w ilości 600kg seler w ilości 3000kg por w ilości 1100szt ziemniaki w ilości 1900kg pietruszka korzeń w ilości 3000kg kapusta biała w ilości 2500kg wraz z dostawą do magazynu Zamawiajacego polożonego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu pry ul. Spacerowej 10. 1. warzywa okopowe stanowiace przedmiot dostawy powinny spelniać nastepujace warunki: - zgodne z Polska Normą i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 pażdziernik 1993r.(Dz.U.Nr104 poz. 476,)z pożniejszymi zmiana w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w srodkach spożywczych środków chemicznych stosownych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin, - powinny być uprawiane na nawozach naturalnych z ewentualnym dodatkiem niezbędnych nawozów sztucznych, powinny posiadać charakterystyczny dla danego gatunku kształt, barwę, zapach i smak, -powinny być płukane, czyste, odpowiednio osuszone, -powinny być wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki i choroby czy w czasie transportu, - powinny być twarde i jędrne. 2. Warzywa okopowe muszą być dostarczone na koszt Dostawcy 3x w tygodniu od godz. 7:00 do 8:00 do magazynu Zamawiajacego,transportem Dostawcy wraz z wyładowaniem, zgodnie z zamowieniami częsciowymi na telefoniczne zamówienie złożone przez Zamawiajacego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoo.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach