Przetargi.pl
Powtarzające się okresowo dostawy ryb przetworzonych i konserwowanych na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4545647 , fax. 077 4539741
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4545647, fax. 077 4539741
  REGON: 00059913200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Powtarzające się okresowo dostawy ryb przetworzonych i konserwowanych na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będą powtarzające się okresowo dostawy ryb przetworzonych i konserwowanych na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu. Wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 125 000 euro). Przedmiot zamówienia będzie finansowany z wydatków budżetowych Aresztu Śledczego w Opolu będącego jednostką z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj; do dnia 21.12.2010r. do godziny 11:00. Łączna (suma) wartość wadium wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Zamawiający określił wadium na poszczególne części oferty w tym: 1) w przypadku oferty na 1 część przedmiotu zamówienia wartość wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), 2) w przypadku oferty na 2 część przedmiotu zamówienia wartość wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 1.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Aresztu Śledczego w Opolu nr NBP O/Opole nr 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000. Dowód wpłaty powinien posiadać dokładne oznaczenie tytułu wpłaty tj. wadium na ryby - część .....(wpisać nr części). W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na dwie części przedmiotu zamówienia, wadium powinno być sumą odpowiednich kwot wymienionych w pkt. 1. UWAGA! Wadium wniesione w formie pieniądza (przelewem bankowym) musi być na koncie zamawiającego najpóźniej w dniu, w którym upływa termin składania ofert, czyli 21.12.2010r. i przed nadejściem godziny 11:00 do której oferty powinny być złożone. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w swojej ofercie dowodu wniesienia wadium. 1.3. Zgodnie z umową rachunku bankowego, wniesione wadium w formie pieniądza będzie przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym prowadzonym przez zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w oryginale w kasie Aresztu Śledczego w Opolu przed upływem terminu składania ofert, a kopię zamieścić w ofercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach