Przetargi.pl
Zakup i tankowanie oleju napędowego (ON) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach.

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-316 Łambinowice, ul. Zawadzkiego 33
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4311317 , fax. 0-77 4311318
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Zawadzkiego 33 33
  48-316 Łambinowice, woj. opolskie
  tel. 0-77 4311317, fax. 0-77 4311318
  REGON: 00141988290953
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lambinowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i tankowanie oleju napędowego (ON) dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i tankowanie oleju napędowego przez okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach w ilości: -olej napędowy (ON) - około 30.000 l z możliwością tankowania bezpośrednio do pojazdów na terenie miejscowości Łambinowice. Ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają stację benzynową na terenie miejscowości Łambinowice lub mają techniczne możliwości dostarczania i tankowania pojazdów zamawiającego co najmniej 2 razy w tygodniu w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.10.2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216 poz.1825). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, czyli zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupionego paliwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lambinowice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach