Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie w 2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 49-137 Korfantów, ul. Powstańców Śląskich 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 434 38 59 , fax. 077 434 38 60
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Powstańców Śląskich 8 8
  49-137 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 077 434 38 59, fax. 077 434 38 60
  REGON: 00100817900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna Jedn. Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-Zakład Budżetowy Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie w 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby pojazdów i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców Śl. 8, 48 - 317 Korfantów w 2016 r. 2. Planowana ilość paliw stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wynosi orientacyjnie: olej napędowy 30 000 l benzyna bezołowiowa Pb-95 1 000 l 3. Dostawa paliwa odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy. 4. Jeżeli odległość najbliższej stacji Wykonawcy od siedziby Zamawiającego przekroczy 5 km w jedną stronę dostawa paliwa odbywać się będzie na bazie transportowej w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 23a bezpośrednio do zbiorników pojazdów na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego dokonane na 24 godziny przed planowaną dostawą. 5. Ponadto sporadyczne tankowanie paliwa odbywać się będzie na stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju w czasie trwania podróży służbowych. 6. Paliwo płynne powinno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych Dz.U. 2015 poz. 1680. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzedaży Zamawiającemu paliw złej jakości. 7. Podane ilości stanowią szacunkową wielkość zapotrzebowania w okresie trwania umowy. Faktyczna ilość dostaw w 2016 r. może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części dostaw objętych niniejszym zamówieniem, bez ponoszenia jakichkolwiek kar i konsekwencji. 9. W przypadku dostarczania paliw do Zamawiającego Wykonawca powinien dostarczyć paliwa zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania i tankowania paliw. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa odpowiadającego Polskim Normom. Na potwierdzenie powyższego, Zamawiający w trakcie trwania umowy może żądać od Wykonawcy aktualnego świadectwa/certyfikatu jakości sprzedawanych paliw. 12. Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) może powierzyć realizację zamówienia innemu Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę najkorzystniejszego, wybranego w drodze niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upust cen detalicznych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.korfantow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach