Przetargi.pl
DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2016 r.

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-118 Lisięcice, Klisino 100
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4857593 , fax. 077 4857594
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
  Klisino 100 100
  48-118 Lisięcice, woj. opolskie
  tel. 077 4857593, fax. 077 4857594
  REGON: 00029337300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dps-klisino.pl, bip.dps.powiatglubczycki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2016 r. ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA 2016 ROK Część I RYBY Ryby - filety śledziowe - solone kg 652 Ryba wędzona - makrela kg 366 Ryba do smażenia - Panga kg 1 126 Kostka panierowana - Mintaj kg 2 191 Kotlety rybne panierowane kg 118 Filet mrożony ze skórą bez glazury - Miruna kg 795 Ryba do smażenia - Sola kg 133 Ryba zapiekana z serem kg 128 Część II KONSERWY RYBNE Konserwa rybna - śledź -pomidorowa kg 623 Konserw rybna - szprot - olej kg 257 Konserwa rybna - makrela - olej kg 395 Konserwa rybna - śledź - olej kg 587 Konserwa - tuńczyk w sosie własnym kg 28 Paprykarz kg 1 032 Konserwa rybna - szprot - pomidor kg 370 Śledź opiekany w zalewie kg 32 Sałatka śledziowa kg 261 W skład Domu Pomocy Społecznej w Klisinie wchodzą następujące filie: - DPS Branice (83 mieszkańców), - DPS Boboluszki (76), - DPS Radynia (75), - DPS Dzbańce (199), - DPS Bliszczyce (81), - DPS Głubczyce (29), - DPS Kietrz (71) W Klisinie zamieszkuje 126 mieszkańców. Wszystkie znajdują się na terenie powiatu głubczyckiego. Kuchnie i całe zaplecza magazynowe znajdują się w Klisinie, Radyni, Boboluszkach, Dzbańcach i Bliszczyce. Kuchnia w Boboluszkach przygotowuje również posiłki dla DPS Branice, natomiast kuchnia w Radyni przygotowuje posiłki dla mieszkańców DPS Głubczyce. Dla filii w Kietrzu posiłki przygotowuje kuchnia w Dzbańcach. Do tych miejsc należy dostarczać zamawiane towary własnym transportem na wyłączny koszt i ryzyko dostawcy. Odległości od miejscowości Głubczyce: Głubczyce - Klisino 15 km Głubczyce - Radynia 15 km Głubczyce - Boboluszki 25 km Głubczyce - Dzbańce 18 km Głubczyce - Bliszczyce 26 km Zamawianie towaru odbywa się raz w tygodniu - telefonicznie. Godziny dostaw Wykonawca uzgodni indywidualnie z danym odbiorcą. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu i przechowywania powinien być zgodny z: - ustawą z dnia 25 VIII 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z poźn. zm.) oraz z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej aktami prawnymi; Dostawca artykułów spożywczych winien spełniać i respektować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, str. 1) Załącznik II do w/w rozporządzenia: ROZDZIAŁ IV TRANSPORT 1. Transportery i/lub kontenery używane do przewozu środków spożywczych muszą być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie i kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem i muszą, w miarę potrzeby, być tak zaprojektowane i skonstruowane, by umożliwić właściwe czyszczenie i/lub dezynfekcję. 2. Pojemniki w pojazdach i/lub kontenerach nie mogą być używane do transportowania niczego poza środkami spożywczymi, jeśli mogłoby to prowadzić do zanieczyszczenia. 3. W przypadku gdy transportery i/lub kontenery są wykorzystywane do przewożenia czegokolwiek poza środkami spożywczymi lub do przewożenia różnych środków spożywczych jednocześnie, musi być zapewnione skuteczne rozdzielenie produktów. 4. Duże ilości środków spożywczych w postaci płynu, granulatu lub proszku muszą być transportowane w pojemnikach i/lub kontenerach/zbiornikach przeznaczonych do transportu środków spożywczych. Takie kontenery muszą być oznaczone w wyraźnie widoczny i nieścieralny sposób, w jednym lub w kilku językach Wspólnoty, aby wskazać, że są one używane do transportu żywności, lub muszą być oznaczone (tylko dla środków spożywczych). 5. W przypadku gdy transportery i/lub kontenery zostały użyte do przewożenia czegokolwiek innego poza środkami spożywczymi lub do przewożenia różnych środków spożywczych, konieczne jest skuteczne czyszczenie między przewożeniem ładunków, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia. 6. Środki spożywcze w transporterach i/lub kontenerach muszą być tak rozmieszczone i zabezpieczone, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. 7. W miarę potrzeby, transportery i/lub kontenery wykorzystywane do przewożenia środków spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury i, tam gdzie to konieczne, zaprojektowane tak, aby umożliwić kontrolowanie tych temperatur. Podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać wytycznych zawartych w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z póź. zm. 1. Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. 2. Kopie orzeczenia lekarskiego znajdują się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy to orzeczenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dps-klisino.pl, bip.dps.powiatglubczycki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach