Przetargi.pl
OG-251/PN/6/10

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-331 Opole, ul. Rejtana 3b
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 453-19-35 , fax. 77 454-42-46
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  ul. Rejtana 3b 3b
  45-331 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 453-19-35, fax. 77 454-42-46
  REGON: 53055392900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OG-251/PN/6/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Całodobowa Ochrona Fizyczna Osób I Mienia Budynków Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przy ul. Rejtana 3B oraz Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu przy ul. Rejtana 3A w Opolu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ius-opole.wbd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach