Przetargi.pl
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Starostwo Powiatowe w Prudniku ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Tadeusza Kościuszki 76
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4381 700 , fax. 077 4381 701
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku
  ul. Tadeusza Kościuszki 76 76
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 077 4381 700, fax. 077 4381 701
  REGON: 53142102900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatprudnicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie na jeden pakiet lub na oba pakiety. PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 2.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie Wszystkich Ryzyk PAKIET II: 1.Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatprudnicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach