Przetargi.pl
Ochrona obiektu wieży widokowej przy ul. Kraszewskiego oraz obiektów zlokalizowanych na terenie Portu i bazy paliw przy ul. Elewatorowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przyległym terenem - 2011

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4834981 , fax. 077 4834981
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. Grunwaldzka 6 6
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 077 4834981, fax. 077 4834981
  REGON: 53085931500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzbk.gsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona obiektu wieży widokowej przy ul. Kraszewskiego oraz obiektów zlokalizowanych na terenie Portu i bazy paliw przy ul. Elewatorowej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z przyległym terenem - 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego stałej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości i mienia składającego się z obiektów wskazanych poniżej, ich pomieszczeń oraz urządzeń i infrastruktury zlokalizowanej na chronionym terenie.
  Wykaz obiektów podlegających ochronie:
  1. Obiekt dwukondygnacyjnej wieży widokowej przy ul. Kraszewskiego wraz z terenem - parking.
  2. Nieruchomość zabudowana Koźle Port położona w obrębie Kłodnica oznaczona nr działek 1049/1 i 1046/4 o łącznej powierzchni 39,3772 ha (obręb ulic - ul. Marynarska, ul. Chełmońskiego, ul. Elewatorowa) wraz z budynkami i budowlami trwale związanymi z gruntem oraz urządzeniami tam istniejącymi.
  Ochrona fizyczna będzie realizowana przez Wykonawcę świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.), i będzie polegać na zabezpieczeniu chronionej nieruchomości w tym: infrastruktury, obiektów przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą.
  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  • ochrona mienia, infrastruktury i obiektów poprzez dokonywanie okresowych obchodów chronionego terenu,
  • wzmożony dozór w godzinach popołudniowych i nocnych ze zwracaniem szczególnej uwagi na wejścia osób postronnych,
  • wezwanie grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia, dewastacji mienia lub innej potrzeby,
  • natychmiastowe wezwanie Policji do dokonania czynności przekraczających uprawnienia Wykonawcy,
  • niezwłoczne powiadomienia organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenach obiektów i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.
  Szczegółowy sposób sprawowania ochrony:
  1. Lokalizacja posterunku nr 1 - ul. Kraszewskiego, Kędzierzyn-Koźle dzielnica Koźle. Posterunek nr 1 - całodobowy stacjonarny, 1- osobowy, zlokalizowany w kontenerze użytkowym wyposażonym w instalację elektryczną.
  2. Lokalizacja posterunku nr 2 - ul. Elewatorowa, Kędzierzyn-Koźle, dzielnica Kłodnica. Posterunek nr 2 - całodobowy, stacjonarny, 2-osobowy, zlokalizowany w budynku stacji paliw wyposażonym w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, z pomieszczeniem WC.
  Wykonawca ma obowiązek: wyposażyć swoich pracowników w umundurowanie, latarki i identyfikatory, dbać o czystość posterunków, zapewnić środki higieny, zapewnić drożność ciągów pieszych prowadzących do posterunków - szczególnie w okresie zimowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzbk.gsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach