Przetargi.pl
DOSTAWA MEBLI DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, WG CZĘŚCI: CZĘŚĆ I-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO CZĘŚĆ II- DOSTAWA REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DLA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 523 23 20 , fax. 58 523 31 10
 • Data zamieszczenia: 2021-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 523 23 20, fax. 58 523 31 10
  REGON: 000001330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MEBLI DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, WG CZĘŚCI: CZĘŚĆ I-DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH DLA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO CZĘŚĆ II- DOSTAWA REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DLA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39100000-3 (meble). 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Uniwersytetu Gdańskiego, wg części: 1) Część I- dostawa mebli biurowych dla Wydziału Ekonomicznego, 2) Część II- dostawa regałów bibliotecznych dla Biblioteki Głównej, - zwanych dalej meblami. 3. Dostawa obejmuje: wniesienie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a (1a. I, 1a.II) do SIWZ- formularz cenowo -przedmiotowy. 5. Meble będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a (1a.I, 1a.II) do SIWZ oraz muszą być fabrycznie nowe tzn. nie używane przed dniem dostarczenia. Wymagane jest aby nie posiadały wad fizycznych i prawnych, były kompletne, gotowe do użytkowania bez konieczności dodatkowych zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach