Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17300 Siemiatycze, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 825 , fax. 856 552 825
 • Data zamieszczenia: 2017-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 8
  17300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 825, fax. 856 552 825
  REGON: 5065348200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów szewnych do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Siemiatyczach (w miarę zgłaszanego zapotrzebowania przez Zamawiającego) przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych objętych dostawą wymienionych w ust. 1 zawierają formularz asortymentowo ilościowy wraz z opisem, stanowi załączniki nr 2 do SIWZ w szczegółowo opisanych częściach pakietach od 1 do 5 do oferty, stanowiącym integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy. Wymienione w przedmiocie zamówienia dane (parametry) oraz wszelkie wskazania dotyczące urządzenia (części składowe ) należy rozumieć jako określenie parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza składanie w tym zakresie ofert równoważnych. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 2 - znajduje się jakikolwiek znak towarowy patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm.) Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) zażądania pojedynczych próbek asortymentowych, instrukcji użytkowania wyrobu oraz kart technicznych wyrobów do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia. 7. Termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach