Przetargi.pl
Zadanie nr 1 Wykonanie utwardzonej nawierzchni z przedłużeniem istniejącego ciągu pieszego na działkach o nr geod. 328/11 i 329/13 (obr. 9 – Nowe Miasto) przy ul. Zachodniej w Białymstoku. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz budowa terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do piwnicy budynku przychodni przy ul. gen. J. Bema 2 w Białymstoku dz. nr geod. 845/8 obręb 11- Śródmieście. Zadanie nr 3 Budowa chodnika, schodów terenowych oraz muru oporowego na części działki nr ewid. gr. 1352/19, obrębie 11 Śródmieście przy ul. I. Malmeda w Białymstoku zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2017-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 Wykonanie utwardzonej nawierzchni z przedłużeniem istniejącego ciągu pieszego na działkach o nr geod. 328/11 i 329/13 (obr. 9 – Nowe Miasto) przy ul. Zachodniej w Białymstoku. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz budowa terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do piwnicy budynku przychodni przy ul. gen. J. Bema 2 w Białymstoku dz. nr geod. 845/8 obręb 11- Śródmieście. Zadanie nr 3 Budowa chodnika, schodów terenowych oraz muru oporowego na części działki nr ewid. gr. 1352/19, obrębie 11 Śródmieście przy ul. I. Malmeda w Białymstoku zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Wykonanie utwardzonej nawierzchni z przedłużeniem istniejącego ciągu pieszego na działkach o nr geod. 328/11 i 329/13 (obr. 9 – Nowe Miasto) przy ul. Zachodniej w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz budowa terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia do piwnicy budynku przychodni przy ul. gen. J. Bema 2 w Białymstoku dz. nr geod. 845/8 obręb 11- Śródmieście. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. Zadanie nr 3 Budowa chodnika, schodów terenowych oraz muru oporowego na części działki nr ewid. gr. 1352/19, obrębie 11 Śródmieście przy ul. I. Malmeda w Białymstoku zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Dotyczy zadania nr 2 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na okres związania ofertą w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Szczegółowe informacje zawiera rozdział XIV SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach