Przetargi.pl
Budowa ogrodzenia II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862162750, 862162750 , fax. 862162750
 • Data zamieszczenia: 2016-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży
  Plac Kościuszki 3
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862162750, 862162750, fax. 862162750
  REGON: 45009316000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogrodzenia II LO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: 1.Odbicie tynków cementowych z murowanego cokołu( na całej powierzchni) 2.Rozebranie i wykonanie nowego cokołu od strony ul. Zjazd 3.Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł 4.Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego: dwukrotnego 5.Odgrzybianie spoin ścian, łatwo dostępnych 6.Torkretowanie ścian betonowych i żelbetowych 7.Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną 8.Naprawa powierzchni muru polegająca na skuciu wierzchniej warstwy na głębokość 4 cm i obłożeniu. dachówka na zaprawie cementowej 9.Czyszczenie i ponowne malowanie konstrukcji kratowych 10.Naprawa ( wymiana lub uzupełnienie)różnych elementów metalowych 11.Ręczne karczowanie pnia 12.Wywóz gruzu i uporządkowanie terenu prac budowlanych

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości 4 700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach