Przetargi.pl
Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Ostrów Mazowiecka

Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Władysława Sikorskiego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 74-68-600 w. 41 , fax. 029 7468600
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej
  ul. Władysława Sikorskiego 5 5
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 74-68-600 w. 41, fax. 029 7468600
  REGON: 00054661500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminaostowmaz.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Ostrów Mazowiecka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, w Gminie Ostrów Mazowiecka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaostrowmaz.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach