Przetargi.pl
Dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID i TCD

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6282741, 2347507 , fax. 022 6282741
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
  ul. Noakowskiego 3 3
  00-664 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6282741, 2347507, fax. 022 6282741
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chromatografu gazowego z detektorami FID i TCD
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest 1) chromatograf gazowy z detektorami FID i TCD pracującymi w trybie szeregowym, z autosamplerem, wyposażeniem dodatkowym oraz systemem sterowania, zbierania i obróbki danych (oprogramowanie, przenośny komputer, drukarka) zwany dalej aparaturą, zgodny z opisem i spełniający wymagania zawarte w SIWZ, 2) pełna dokumentacja techniczno - eksploatacyjna w języku polskim (dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi), 3) wyładowanie i wniesienie dostarczonej aparatury do pomieszczenia wskazanego w SIWZ jako miejsce realizacji zamówienia, 4) instalacja, uruchomienie, testowanie i instruktaż użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji aparatury, 5) usługi autoryzowanego przez producenta oferowanej aparatury serwisu technicznego w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384322107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach