Przetargi.pl
Dostawa leków i akcesoriów medycznych do szpitalnej Apteki SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 61 77 777 , fax. 42 61 77 917
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Sporna 36/50 36/50
  91-738 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 61 77 777, fax. 42 61 77 917
  REGON: 00028880500100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://usk4.umed.lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków i akcesoriów medycznych do szpitalnej Apteki SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet Nr 1 - Dostawa preparatu Everolimus Pakiet Nr 2 - Dostawa produktów farmaceutycznych Pakiet Nr 3 - Dostawa preparatu Asparginasa Pakiet Nr 4 - Dostawa preparatów stosowanych w niedokrwistości Pakiet Nr 5 - Dostawa płynów infuzyjnych Pakiet Nr 6 - Dostawa materiałów opatrunkowych Pakiet Nr 7 - Dostawa smoczków Szczegółowo przedmiot zamówienia przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://usk4.umed.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach