Przetargi.pl
Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu na boisko wielofunkcyjne.

Gmina Złoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 98-270 Złoczew, ul. Szkolna 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8202270 , fax. 43 8202592
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złoczew
  ul. Szkolna 16 16
  98-270 Złoczew, woj. łódzkie
  tel. 43 8202270, fax. 43 8202592
  REGON: 73093458800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu na boisko wielofunkcyjne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni tartanowej i wymiarach 20,0m x 32,0m. Obramowanie płyty boiska wykonać z obrzeży betonowych 30x6cm kolorowych w kolorze kontrastowym do koloru nawierzchni boiska. Ogrodzenie z siatki ślimakowej cynkowej, powlekanej w kolorze RAL 6010 o wysokości 450 cm. Po obwodzie płyty boiska wykonać opaskę z kostki betonowej POLBRUK kolorowej. Wykonawca robót przed przystąpieniem do układania warstwy elastycznej nośnej nawierzchni boiska winien wykonać badania geologiczne zagęszczenia podbudowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zloczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach