Przetargi.pl
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Gmina Miastków Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 08-420 Miastków Kościelny, Rynek 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7511286 w. 32 , fax. 025 7544007
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miastków Kościelny
  Rynek 6 6
  08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie
  tel. 025 7511286 w. 32, fax. 025 7544007
  REGON: 71158232200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla beneficjentów -komputerów przenośnych- wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową - 60 sztuk. Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową - 40 sztuk. Modernizacja sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania i licencji - 94 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu zestawów komputerowych dla beneficjentów (komputerów przenośnych) wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową oraz w zakresie dostawy i montażu zestawów komputerowych dla jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) do SIWZ. Definicja modernizacji: Usługa modernizacji sprzętu jest konieczna w celu zachowania jego trwałości technologicznej. Usługa modernizacji będzie polegała na wymianie lub aktualizacji zainstalowanych wersji oprogramowania na wersje gwarantujące możliwość korzystania. z Internetu zarówno przez okres realizacji projektu jak i pięć lat po jego zakończeniu. Modernizacja sprzętu dokonana zostanie przez Wykonawcę przed zakończeniem umowy. Uwaga: Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji projektu miejsce podłączenia komputera przenośnego dla beneficjenta (laptopa) może ulec zmianie. Przez zmianę miejsca podłączenia Zamawiający rozumie podłączenie komputera u innego Beneficjenta ostatecznego. Projektem zostaną objęte następujące jednostki podległe Gminie: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym - 8 sztuk 2. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym - 8 sztuk 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu - 8 sztuk 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli - 8 sztuk 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym - 6 sztuk 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 sztuki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach