Przetargi.pl
Zakup dostępu do multiwyszukiwarki integrującej naukowe zasoby elektroniczne, znak sprawy nadany przez Zamawiajacego: AEZ/S-012/2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5720366 , fax. 22 5720363
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5720366, fax. 22 5720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup dostępu do multiwyszukiwarki integrującej naukowe zasoby elektroniczne, znak sprawy nadany przez Zamawiajacego: AEZ/S-012/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup dostępu do multiwyszukiwarki do wyszukiwania zasobów naukowych m.in.: artykułów, książek, patentów, norm, fotografii, pozwalającym użytkownikowi przeszukiwać dostępne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym elektroniczne źródła informacji (bazy danych, w tym także katalog Biblioteki WUM) poprzez jedno okno wyszukiwania. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Formularz wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1) zapewnienia nieprzerwanego dostępu online poprzez sieć WWW. 2) udzielania gwarancji w okresie trwania Umowy, 3) informowania Zamawiającego o wszystkich zmianach dotyczących przedmiotu umowy, 4) aktualizowania oprogramowania w ciągu trwania umowy, zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723200004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 393 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach