Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej ochrony dwóch obiektów Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich ogłasza przetarg

 • Adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 729 13 84 , fax. 0-22 729 13 84 wew. 33
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
  ul. Lilpopa 18 18
  05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 729 13 84, fax. 0-22 729 13 84 wew. 33
  REGON: 14168264500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiopodkowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorzadowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie kompleksowej ochrony dwóch obiektów Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony fizycznej, obsługi systemu monitoringu i wykonywania przeglądów oraz usługi konserwacji systemów: sygnalizacji alarmu pożaru, sygnalizacji włamania, telewizji dozorowanej i wykrywania obecności gazu ziemnego w kotłowni w dwóch obiektach Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Obiekty są usytuowane w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 i ul. Świerkowej 1. Szczegółowy zakres usługi został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą i być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckiopodkowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach