Przetargi.pl
USŁUGI GEODEZYJNE- ETAP I

Gmina Brwinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7382567 , fax. 7295940
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brwinów
  ul. Grodziska 12 12
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. 7382567, fax. 7295940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brwinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI GEODEZYJNE- ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Część I. Sporządzenie map do zasiedzenia: Zadanie 1. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 17, oznaczonej jako działka nr ew. 34. Zadanie 2. nieruchomości innych niż wskazana w zadaniu 1. Do każdego opracowania należy dołączyć (zadanie 1 i 2 ): - odbitki w ilości 5 szt., - badania hipoteczne (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów oraz nr kart w przypadku starych ksiąg lub Zbiorów Dokumentów, na których wpisano lub załączono tytuły własności), - kopię protokołu granicznego, - kopię wykazu zmian gruntowych Maksymalna ilość opracowań dla zadania 2. w okresie obowiązywania umowy - dla 3 działek. Część II. Sporządzenie map do komunalizacji: Zadanie 1. nieruchomości położonej w miejscowości Grudów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/1. Zadanie 2. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 21, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 178/1 część i 192/5, stanowiące ul. Leśnej Polany i ul. Jodłową. Zadanie 3. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 194/6, stanowiącej ul. Kościuszki. Zadanie 4. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 18, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 34, stanowiącej ul. Stalową. Zadanie 5. dla nieruchomości innych niż wymienione w zadaniach od 1 do 4 . Do każdego opracowania należy dołączyć (zadanie 1-5): - odbitki w ilości 5 szt., - badania hipoteczne (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów oraz nr kart w przypadku starych ksiąg lub Zbiorów Dokumentów, na których wpisano lub załączono tytuły własności), - kopię protokołu granicznego, - kopię wykazu zmian gruntowych. Maksymalna ilość opracowań dla zadania 5 w okresie obowiązywania umowy - dla 5 działek Część III. Sporządzenie map do regulacji stanu prawnego dróg gminnych (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.): Zadanie 1. dla nieruchomości stanowiącej ul. Józefowską w miejscowości Krosna-Wieś, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 96, na odcinku pomiędzy działkami o nr ew. 97 do 103 - 14 hektometrów. Zadanie 2. dla nieruchomości stanowiącej ul. Marianka w miejscowości Krosna-Wieś, na odcinku obecnie składającym się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 102 - 8 hektometrów. Zadanie 3. dla nieruchomości stanowiącej ul. Kazimierzowską w miejscowości Owczarnia, na odcinku obecnie składającym się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 129/2 - 2 hektometry. Zadanie 4. dla nieruchomości wchodzących w skład ul. Łokietka w miejscowości Owczarnia, stanowiących obecnie, wg ewidencji gruntów, działki nr 77/13, 77/7 i 77/17 (na odcinku pomiędzy działkami nr ew. 77/16 do 41/6) - 3 hektometry. Zadanie 5. dla nieruchomości wchodzących w skład ul. Słonecznej w miejscowości Otrębusy, stanowiących obecnie, wg ewidencji gruntów, działki nr 343/2, 345/11, 353/2, 356/7, 356/8 i 599 - 1 hektometr. Zadanie 6. dla nieruchomości stanowiącej ul. Łosia w miejscowości Otrębusy, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 248/1 - 3 hektometry. Zadanie 7. dla nieruchomości stanowiącej ul. Przejazdową w miejscowości Otrębusy, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów z działki nr 260 - 4 hektometry. Zadanie 8. dla nieruchomości stanowiącej ul. Szczęsną w miejscowości Kanie, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 919 - 1 hektometr. Zadanie 9. dla nieruchomości stanowiących ul. Otrębuską w Brwinowie obr. 18, składającej się obecnie, wg ewidencji gruntów z działek nr 35/2 i 35/1 oraz w Brwinowie obr. 21 składającej się wg ewidencji gruntów z działek nr 108/8, 108/7, 178/1część i 179/1 - 8 hektometrów. Zadanie 10. dla nieruchomości stanowiących ul. Kępińską w Brwinowie obr. 20, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 254/1, na odcinku pomiędzy działkami o nr 1/9 do 86 (ul. Raszyńska) - 5 hektometrów. Zadanie 11. dla nieruchomości stanowiących ul. Lilpopa w Brwinowie obr. 19, obecnie składającej się wg ewidencji gruntów z działek nr 56/4 i 56/5 oraz w Brwinowie obr. 20, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 137/7 - 19 hektometrów. Zadanie 12. dla nieruchomości stanowiących ul. Zamkową w Brwinowie obr. 20, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 230 i w Otrębusach składającej się z części działki nr 137/10 - 1 hektometr. Zadanie 13.dla nieruchomości innych niż wymienione w punktach od 1 do 12. Maksymalna ilość opracowań dla zadania 13 w okresie obowiązywania umowy - 10 (łącznie opracowania obejmować będą maksymalnie 10 hektometrów). Do każdego opracowania należy dołączyć (zadania 1-13): - odbitki w ilości 5 szt. - badania hipoteczne (2 egz. wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podstawy wpisów). Dla nieruchomości opisanych w dawnych księgach hipotecznych należy podać stronę (od-do), na której uwidoczniony jest tytuł prawny do nieruchomości .W przypadku, gdy część działki została odłączona należy wykonać szkic historyczny nieruchomości z oznaczeniem zajętości pod drogę na dzień 31.12.1998r. - kopię protokołu ustalenia zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r. - wykaz nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z podaniem właścicieli i ich adresów, - wykaz zmian gruntowych. Część IV. Rozgraniczenie nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287ze zm.). Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy- 20 działek. Część V. Wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości z ewentualnym wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic. Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy- 70 punktów. Część VI. Podział nieruchomości (w tym wstępny projekt podziału i sporządzenie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości) wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym Zadanie 1. Podział nieruchomości położonych w miejscowości Kanie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 401/1, 401/2, 401/3, 402 i 403/4, z przeznaczeniem na ul. Poranną. Zadanie 2. Podział nieruchomości położonych w miejscowości Otrębusy, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 569/2, 569/3, 569/4, 569/5, 570/21, z przeznaczeniem na ul. Poranną, zgodnie ze wstępnym projektem podziału będącym w posiadaniu urzędu. Zadanie 3. Podział nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/57, z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Szkolnej. Zadanie 4. Podział nieruchomości położonej w miejscowości Domaniew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 132/12, na 5 działek. Zadanie 5. Podział nieruchomości innych niż określone w zadaniach od 1do 4. Maksymalna ilość opracowań dla zadania 5 w okresie obowiązywania umowy - 20 działek. Część VII. Wykonanie wykazu zmian gruntowych wraz ze wskazaniem punktów granicznych z załącznikiem graficznym, dotyczącego użytków wraz z protokołem wyznaczenia granic oraz stabilizacją prętami metalowymi: Maksymalna ilość opracowań w okresie obowiązywania umowy - 14 (łącznie opracowania obejmować będą maksymalnie 14 hektometrów). Część VIII. Wykonanie opracowania w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w księdze wieczystej i ewidencji gruntów dla nieruchomości: Zadanie 1. położonych w Brwinowie obr. 6, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 209/1, 209/2 i 209/3, stanowiące ul. Wigusin oraz działki ewidencyjnej nr 195, stanowiącej ul. Skudro. Zadanie 2. położonej w Brwinowie obr. 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14, stanowiąca ul. Wspólną. Zadanie 3. dla nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 1 i 2. Maksymalna ilość opracowań dla zadania 3 w okresie obowiązywania umowy - 10 (łącznie opracowania obejmować będą maksymalnie 10 hektometrów). Część IX. Wykonanie opracowania mającego na celu doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych w miejscowościach Moszna-Wieś - działki nr ew. 299/89, 299/5, 120/10 i Moszna-Parcela - działka nr 51/19. 2. Przedmioty zamówienia określone w częściach I - IX w ust.1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.). 3. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712221001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach