Przetargi.pl
USŁUGI GEODEZYJNE- ETAP II Wyznaczenie granic działki o nr ew. 273 i część działki o nr ew. 280 (ulica Sosnowa) w Żółwinie z wydzieleniem działek pochodzących z nieruchomości przyległych wchodzących w przedmiotowe działki ewidencyjne wraz z opisem topograficznym wyznaczonych punktów, wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic

Gmina Brwinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7382567 , fax. 7295940
 • Data zamieszczenia: 2013-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brwinów
  ul. Grodziska 12 12
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. 7382567, fax. 7295940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brwinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI GEODEZYJNE- ETAP II Wyznaczenie granic działki o nr ew. 273 i część działki o nr ew. 280 (ulica Sosnowa) w Żółwinie z wydzieleniem działek pochodzących z nieruchomości przyległych wchodzących w przedmiotowe działki ewidencyjne wraz z opisem topograficznym wyznaczonych punktów, wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: USŁUGI GEODEZYJNE II ETAP polegające na: Wyznaczeniu granic działki o nr ew. 273 i część działki o nr ew. 280 (ulica Sosnowa) w Żółwinie z wydzieleniem działek pochodzących z nieruchomości przyległych wchodzących w przedmiotowe działki ewidencyjne wraz z opisem topograficznym wyznaczonych punktów, wykazem zmian gruntowych oraz stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym i protokołem okazania granic. Przebieg nieruchomości będących przedmiotem opracowania przedstawia załącznik graficzny nr 8 do SIWZ. Do opracowania należy dołączyć 4 egzemplarze mapy. 2. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela co najmniej 36-miesięcznej rękojmi za wady, na dokonanie poprawek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712221001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach