Przetargi.pl
USŁUGI GEODEZYJNE

Gmina Brwinów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7382567 , fax. 7295940
 • Data zamieszczenia: 2015-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brwinów
  ul. Grodziska 12 12
  05-840 Brwinów, woj. mazowieckie
  tel. 7382567, fax. 7295940
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brwinow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI GEODEZYJNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I. Sporządzenie map do komunalizacji: Zadanie 1. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 255, przy ul. Wiosennej. Zadanie 2. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/3, stanowiącej cz. ul. Różanej. Zadanie 3. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 190 i 361, na odcinku pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Słowackiego. Zadanie 4. nieruchomości położonej w Brwinowie obr. 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 264, ulica boczna od ul. Konspiracji. Zadanie 5. nieruchomości położonej w miejscowości Kanie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 529/8 cz. i 662 cz., stanowiącej część ul. Słowackiego i ul. Strefowej. Zadanie 6. nieruchomości położonej w miejscowości Kanie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 375, ul. Promienna. Zadanie 7. nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 331/3, 756, 770, 840, stanowiących ul. Polną, Zieloną, Tęczową i Spacerową. Zadanie 8. nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 247/15, stanowiącej ul. Projektowaną. Zadanie 9. nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216, stanowiącej ul. Kolberga. Zadanie 10. nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/2, stanowiącej ul. Toeplitza. Zadanie 11. nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 117 i 702, stanowiącej ul. Helenowską ul. Komorowską. Zadanie 12. nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 340/6, przy ul. Tęczowej. Zadanie 13 nieruchomości położonej w miejscowości Otrębusy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 323/2 cz., stanowiącej ul. Sadową. Do każdego opracowania należy dołączyć: - odbitki w ilości 5 szt., - badania hipoteczne (wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podaniem podstawy wpisów oraz nr kart w przypadku starych ksiąg lub Zbiorów Dokumentów, na których wpisano lub załączono tytuły własności), - kopię protokołu granicznego, - kopię wykazu zmian gruntowych Część II. Sporządzenie map do celów prawnych: Zadanie 1. Sporządzenie mapy do celów prawnych pokazującej przebieg pasa drogowego ul. Słonecznej w Kaniach, na działce nr ew. 1015/1, według stanu na dzień 5 grudnia 1990 r. Część III - Sporządzenie map do regulacji stanu prawnego dróg gminnych (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 ze zm.): Zadanie 1. dla nieruchomości stanowiącej ul. J. I. Kraszewskiego w Brwinowie obr. 17, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 93/1, 93/2, 153/1, 153/4 i 153/6 oraz w Brwinowie obr. 19 obecnie składającej się z działek nr ew. 32/1 i 32/2. Zadanie 2. dla nieruchomości stanowiącej ul. Moczydłowskiego w Brwinowie obr. 4, na odcinku od ul. Przejazd do ul. 11-Listopada. Zadanie 3. dla nieruchomości stanowiącej ul. Boczną w Brwinowie obr. 12, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 32. Zadanie 4. dla nieruchomości stanowiącej ul. Charci Skok w Brwinowie obr. 14, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 237. Zadanie 5. dla nieruchomości stanowiącej ul. Kępińską w Brwinowie obr. 19, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działki nr 2, obr. 17 obecnie składającej się z działek nr ew. 191/1 i 191/2 i obr. 21 obecnie składającej się z działek nr ew. 244 i 264/2. Zadanie 6. dla nieruchomości stanowiącej ul. Konspiracji w Brwinowie obr. 3, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza. Zadanie 7. dla nieruchomości stanowiącej ul. E. Orzeszkowej w Brwinowie obr. 17, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 82/4 i 82/5 oraz w Brwinowie obr. 19 obecnie składającej się z działki nr ew. 22. Zadanie 8. dla nieruchomości stanowiącej ul. Słoneczną w Brwinowie obr. 14, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/9, i 113/12, obr. 13 obecnie składającej się z działek nr ew. 60/1 i 60/6. Zadanie 9. dla nieruchomości stanowiącej ul. Chopina w Brwinowie obr. 3, na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mickiewicza. Zadanie 10. dla nieruchomości stanowiącej ul. Środkową w Brwinowie obr. 14, na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Leśnej - ok. 4 hektometrów. Zadanie 11. dla nieruchomości stanowiącej ul. Żwirową w Brwinowie obr. 13, od ul. Sportowej do granicy miasta z Podkową Leśną. Zadanie 12. dla nieruchomości stanowiącej ul. M. Konopnickiej w Brwinowie obr. 17, na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Borkowej. Zadanie 13. dla nieruchomości stanowiącej ul. Myśliwską w Brwinowie obr. 13, na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej. Zadanie 14. dla nieruchomości stanowiącej ul. Świerkową w Brwinowie obr. 13, na całym jej przebiegu. Zadanie 15. dla nieruchomości stanowiącej ul. Sienkiewicza w Brwinowie obr. 3, na odcinku od ul. Biskupickiej do ul. Piłsudskiego. Zadanie 16. dla nieruchomości stanowiącej ul. Żytnią w Brwinowie obr. 4, na odcinku od ul. marsz. J. Piłsudskiego do ul. W. Moczydłowskiego. Zadanie 17. dla nieruchomości stanowiącej ul. Sochaczewską w Brwinowie obr. 4, na odcinku od ul. Lipowej do granicy miasta. Zadanie 18. dla nieruchomości stanowiącej ul. Milanowiecką w miejscowości Owczarnia, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 39/1, 39/4. Zadanie 19. dla nieruchomości stanowiącej ul. Żółwińską w miejscowości Owczarnia, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 120/1, 120/3. Zadanie 20. dla nieruchomości stanowiącej ul. Nadarzyńską w miejscowości Kanie, na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Strefowej. Zadanie 21. dla nieruchomości stanowiącej ul. Baśniową w miejscowości Otrębusy, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 589/8 i 589/19. Zadanie 22. dla nieruchomości stanowiącej ul. Piasta w miejscowości Otrębusy, obecnie składającej się, wg ewidencji gruntów, z działek nr 511/2. Do każdego opracowania należy dołączyć: - odbitki w ilości 5 szt. - badania hipoteczne (2 egz. wszystkie działy z podaniem numerów wniosków i podstawy wpisów). Dla nieruchomości opisanych w dawnych księgach hipotecznych należy podać stronę (od-do), na której uwidoczniony jest tytuł prawny do nieruchomości .W przypadku, gdy część działki została odłączona należy wykonać szkic historyczny nieruchomości z oznaczeniem zajętości pod drogę na dzień 31.12.1998r. - kopię protokołu ustalenia zajęcia pod drogę publiczną na dzień 31.12.1998r. - wykaz nieruchomości zajętych pod drogi publiczne z podaniem właścicieli i ich adresów, - wykaz zmian gruntowych. Część IV - Podział nieruchomości (w tym wstępny projekt podziału i sporządzenie mapy z projektowanym podziałem nieruchomości) wraz ze stabilizacją punktów granicznych prętem metalowym Zadanie 1. Podział nieruchomości położonych przy ul. Bratniej w Brwinowie obr. 11, obejmujący działki o nr ew. 59, 60, 61 i 62. Uwaga - w wycenie należy uwzględnić wykonanie min. 3 wersji wstępnego projektu podziału. Zadanie 2. Wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości położonych przy ul. Bratniej w Brwinowie obr.11, obejmującego działki o nr ew. 28/2, 30/2, 30/3, 30/1, 74, 75, 31/13, 31/12, 31/9, 31/10, 31/1 i 33. Uwaga - należy uwzględnić min. 3 wersje podziału. Zadanie 3. Podział nieruchomości innych niż określone w zadaniach 1 i 2. Szacowana ilość dzielonych nieruchomości w okresie obowiązywania umowy - 20 (przeważająca ilość podziałów na dwie działki). 2. Przedmioty zamówienia określone w częściach I - IV w ust.1 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami: 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), 2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520), 3) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.707 ze zm.), 4) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542). 3. Wykonawca oświadcza, że na przedmiot zamówienia udziela min. 36-miesięcznej rękojmi za wady na dokonanie poprawek
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712221001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.brwinow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach