Przetargi.pl
dostawa akcesoriów do wiertarek ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz oprzyrządowania do kolumny artroskopowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-12/2014)

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5690247 , fax. 022 8341820
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80 80
  01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5690247, fax. 022 8341820
  REGON: 01229869700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.bip-e.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa akcesoriów do wiertarek ortopedycznych i neurochirurgicznych oraz oprzyrządowania do kolumny artroskopowej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-12/2014)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na 6 pakietów: pakiet 1: akcesoria do wiertarek ortopedycznych; pakiet 2: zestaw artroskopowy; pakiet 3: akcesoria do wiertarek neurochirurgicznych i aspiratora ultradźwiękowego do resekcji guzów; pakiet 4: frezy do wiertarek nerochirurgicznych; pakiet 5: oprzyrządowanie do piły oscylacyjnej ConMedLinvatec; pakiet 6: piłki typu Gigliego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331620003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielanski.bip-e.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach