Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (GRUPY E) DLA Gimnazjum Nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kajakowa 10

Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 02-838 Warszawa, ul. Kajakowa 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 644 84 61 , fax. 22 644 84 61
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica
  ul. Kajakowa 10 10
  02-838 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 644 84 61, fax. 22 644 84 61
  REGON: 01609319900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gimnazjum91.bip.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa - gimnazjum

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI) GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (GRUPY E) DLA Gimnazjum Nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kajakowa 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją. Wartość nie przekracza kwoty 207 000 Euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gimnazjum91.bip.um.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach