Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla projektu ZSIN - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I - Nr referencyjny: BO-ZP.2510.4.2014.KN-ZSIN

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6618432 , fax. 022 6283467
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6618432, fax. 022 6283467
  REGON: 01227609800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla projektu ZSIN - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I - Nr referencyjny: BO-ZP.2510.4.2014.KN-ZSIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla projektu ZSIN - Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - Faza I, obejmująca dostawę: 1) sprzętu komputerowego, w tym: a) komputery stacjonarne - 3 szt., b) komputery przenośne - 6 szt., c) urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt., d) projektor multimedialny - 1 szt. e) dyski twarde - 4 szt. 2) oprogramowania komputerowego, w tym: a) pakiet graficznego modelowania - 5 szt., b) pakiet zarządzania projektami - 5 szt., c) pakiet biurowy - 9 szt., d) oprogramowanie do tworzenia i obróbki dokumentów PDF - 5 szt., e) oprogramowanie do analizy i projektowania przy użyciu języka UML - 5 szt. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem; 2) udzielenie licencji na oprogramowanie; 3) udzielenie gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia; 4) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych; 5) dostarczenie instrukcji obsługi do sprzętu komputerowego w języku polskim. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2014-powyzej-14-000-euro
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach