Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego (VI części)

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 826 9819 , fax. (022) 826 98 19
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego 5B 5B
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 826 9819, fax. (022) 826 98 19
  REGON: 00032602600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ippt.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego (VI części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego, wysokiej jakości, wolnego od wad sprzętu komputerowego: Część I - Komputery przenośne - 3 szt; Część II - Komputer przenośny - 1 szt; Część III - Komputer przenośny - 1 szt; Część IV - Komputery stacjonarne - 8 szt; Część V - Monitory - 3 szt; Część VI - Urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 2 - Arkusz Informacji Technicznej stanowiącym integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla Części I - 300,00 zł; Dla Części II - 150,00 zł; Dla Części III - 120,00 zł; Dla Części IV - 600,00 zł; Dla Części V - wadium nie jest wymagane; Dla Części VI - 100,00 zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach