Przetargi.pl
Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdujących się w kotłowni gazowej stanowiącej własność Odbiorcy, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, z przeznaczeniem na cele opałowe

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2016-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdujących się w kotłowni gazowej stanowiącej własność Odbiorcy, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, z przeznaczeniem na cele opałowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdujących się w kotłowni gazowej stanowiącej własność Odbiorcy, w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, z przeznaczeniem na cele opałowe. Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1695). Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizację zawartej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego. Ilość zamawianego paliwa gazowego oraz zamówienie mocy umownej w czasie obowiązywania umowy, określone są w Załączniku nr 1 do umowy. Z tytułu wykorzystania mniejszych ilości paliwa gazowego w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 1 do wzoru umowy) oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091230007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ursynow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach