Przetargi.pl
DOSTAWA JEDNORAZOWEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKUDLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, ul. Korczaka 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 64 59 600 , fax. 075 64 59 601
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. Korczaka 1 1
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 64 59 600, fax. 075 64 59 601
  REGON: 23113920700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcrnzoz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA JEDNORAZOWEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKUDLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Szczegółowe zestawienie asortymentowe zamawianych produktów i ich szacunkowe ilości określono w tabeli zamieszczonej w części II SIWZ. Produkty będące przedmiotem zamówienia umowy winny być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 Nr 107 poz.679 z późn.zm.). Zamawiający na bazie doświadczeń z lat ubiegłych oszacował zapotrzebowanie na produkty stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. Ilości te (podane w załączniku) stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość produktów zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Miejscem dostawy jest Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. J. Korczaka 1, Pawilon II, Apteka Zakładowa - parter. Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb, telefonicznie lub faksem. Oczekiwany czas na realizację dostawy wynosi 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczone produkty muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 2/3 terminu ważności określonego przez producenta, licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. W przypadku wykrycia wad zamówionych wyrobów lub ich niezgodności asortymentowej i ilościowej ze złożonym zamówieniem lub stwierdzenia, że dostarczone wyroby nie posiadają wymaganego okresu ważności, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i prześle mu protokół opisujący stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku złożenia uzasadnionej reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić niezwłocznie i na własny koszt towar wadliwy na wolny od wad i/lub dostarczyć (uzupełnić) asortyment i ilości zgodnie z zamówieniem. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt przyjęcia reklamacji. Wykonawca ma obowiązek praktycznego przeszkolenia personelu medycznego Zamawiającego z zakresu stosowania dostarczonych wyrobów, wraz z wystawieniem indywidualnych imiennych zaświadczeń o przebytym szkoleniu. Wszystkie koszty (robocizna, materiał, sprzęt) niezbędne do realizacji wymienionego szkolenia ponosi Wykonawca, który powinien je wkalkulować w cenę oferowanego asortymentu. Przewidywana liczba osób do przeszkolenia - 80.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dcrnzoz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach