Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa nici oraz igieł operacyjnych. Sprawa RAP.272.122.2013

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3205020 , fax. 71 3205386
 • Data zamieszczenia: 2013-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3205020, fax. 71 3205386
  REGON: 00000186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa nici oraz igieł operacyjnych. Sprawa RAP.272.122.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa nici oraz igieł operacyjnych dla Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich. I. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa nici w kasetach i igieł operacyjnych II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6a i 6b do SIWZ - arkusze kalkulacyjne. III. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Realizowany przedmiot umowy winien być nowy, I gatunku, wolny od wad, w oryginalnych opakowaniach producenta, każdorazowo do dostawy Wykonawca winien dołączyć: - ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje o produkcie, - instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania produktu. Reklamacje jakościowe Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w ciągu 7-iu dni od dnia ich zgłoszenia. Koszty reklamacji obciążają Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar własnym transportem i na własny koszt w ciągu 2 dni na adres wskazany w zamówieniu (łącznie z dniami wolnymi i świętami) od złożenia zamówienia faksem , mailem, lub telefonicznie po stałych cenach określonych w ofercie przetargowej przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Miejsce dostawy: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarczych pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław. 4. Określony w przetargu zakres ilościowy zamawianego asortymentu stanowi maksymalny zakres potrzeb Zamawiającego. 5. Ceny jednostkowe podane w ofercie są niezmienne i obowiązują w okresie trwania umowy. 6. Zakres przedmiotu zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. Termin płatności wynosi 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionej faktury u Zamawiającego. 8. Wykonawca dostarczy produkty zdatne do użytku przez okres nie mniejszy niż 75 % wartości okresu przydatności (określonego przez producenta) licząc od daty dostawy produktów do Zamawiającego. 9. Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach