Przetargi.pl
Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętniczych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6489742 , fax. 074 6489746
 • Data zamieszczenia: 2013-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  ul. Sokołowskiego 4 4
  58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6489742, fax. 074 6489746
  REGON: 89004744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętniczych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy igieł specjalistycznych, igieł do biopsji, igieł lokalizacyjnych, zestawów do punkcji, staplerów tnąco-szyjących, kaniuli dotętniczych, igieł Quinckego, przetworników, wapna sodowanego z indykatorem. Pakiet nr 1 - Igły specjalistyczne, zestawy do punkcji, igły do bipsji. Pakiet nr 2 - Igły lokalizacyjne. Pakiet nr 3 - Staplery tnąco-szyjące. Pakiet nr 4 - Kaniule dotętnicze, igły do nakłuć, przetworniki. Pakiet nr 5 - Wapno sodowane z indykatorem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: dla pakietu nr 1: 600,00 zł, dla pakietu nr 2: 50,00 zł, dla pakietu nr 3 - 1 215,00 zł, dla pakietu nr 4 - 76,00 zł, dla pakietu nr 5 - 46,00 zł. DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach