Przetargi.pl
Dostawy igieł do iniekcji, igieł do nefrostomii, aparatów do przetoczeń, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, zestawów do monitorowania poziomu glukozy we krwi oraz zestawów do biopsji wspomaganej próżnią.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6489742 , fax. 074 6489746
 • Data zamieszczenia: 2014-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  ul. Sokołowskiego 4 4
  58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6489742, fax. 074 6489746
  REGON: 89004744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy igieł do iniekcji, igieł do nefrostomii, aparatów do przetoczeń, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, zestawów do monitorowania poziomu glukozy we krwi oraz zestawów do biopsji wspomaganej próżnią.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy igieł do iniekcji, igieł do nefrostomii, aparatów do przetoczeń, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, zestawów do monitorowania poziomu glukozy we krwi oraz zestawów do biopsji wspomaganej próżnią. Pakiet nr 1 : Igły do iniekcji. Pakiet nr 2 : Igły do nefrostomii. Pakiet nr 3: Aparaty do przetoczeń, przedłużacze do pomp infuzyjnych. Pakiet nr 4: Zestawy do monitorowania poziomu glukozy we krwi. Pakiet nr 5: zestawów do biopsji wspomaganej próżnią
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: Pakiet nr 1- 250,00zł Pakiet nr 2- 160,00zł Pakiet nr 3- 3 300,00zł Pakiet nr 4- 1 700,00zł Pakiet nr 5- 5 000,00zł DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach