Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8877183 , fax. 074 8877103
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
  ul. Paderewskiego 10 10
  58-301 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8877183, fax. 074 8877103
  REGON: 89004717900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1 - igły, strzykawki część nr 2 - igły do znieczuleń podpajęczynówkowych część nr 3 - kaniule dożylne część nr 4 - rękawice chirurgiczne, diagnostyczne część nr 5 - przedłużacze część nr 6 - cewniki, zestawy do lewatywy, zestawy do odsysania część nr 7 - rurki intubacyjne, prowadnice do rurek, filtr bakteryjny część nr 8 - pojemniki na odpady medyczne, paski do glukometru część nr 9 - dreny Redona, Mini Spike do podawania leków część nr 10 - pojemniki na wycinki histopatologiczne część nr 11 - sprzęt bezpieczny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413209
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: Część nr 1 - 670,00 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt 00/100 PLN) Część nr 2 - 1 830,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści 00/100 PLN) Część nr 3 - 1 260,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt 00/100 PLN) Część nr 4 - 6 500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset 00/100 PLN) Część nr 5 - 210,00 PLN (słownie: dwieście dziesięć 00/100 PLN) Część nr 6 - 1 750,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN) Część nr 7 - 240,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści 00/100 PLN) Część nr 8 - 1 420,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia 00/100 PLN) Część nr 9 - 920,00 PLN (słownie: dziewięćset dwadzieścia 00/100 PLN) Część nr 10 - 170,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt 00/100 PLN) Część nr 11 - 133,00 PLN (słownie: sto trzydzieści trzy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy tzw. pilnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach