Przetargi.pl
DOSTAWA JEDNEJ SZTUKI ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 x 4 Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH

Ochotnicza Straż Pożarna w Łabiszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 89-210 Łabiszyn, ul. Sienkiewicza 30
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3844 008 , fax. 52 3844 177
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Łabiszynie
  ul. Sienkiewicza 30 30
  89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3844 008, fax. 52 3844 177
  REGON: 09321197700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA JEDNEJ SZTUKI ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 x 4 Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednej sztuki samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego i działań gaśniczych. 2.Opis ogólny a)Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych. b)Przedmiot zamówienia i jego wymagania szczegółowe opisano w załączniku nr 2 do SIWZ. c)Pojazd jak i sprzęt wchodzący w skład dostawy ujęty w wykazie wyrobów wymagających dopuszczenia do użytkowania musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). d)Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. e)Informacje dodatkowe: pojazd jak i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji - nie wcześniejszy niż 2013). Silnik pojazdu winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN EN 14214. okres gwarancji: minimum 24 miesiące gwarancji oraz rękojmi wydłużonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji na samochód oraz wyposażenie zamontowane na stałe w pojeździe, minimum 12 miesięcy gwarancji oraz rękojmi wydłużonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji na wyposażenie nie zamontowane na stałe w pojeździe lub dłużej zgodnie z warunkami dostawcy sprzętu. odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie WYKONAWCY, szkolenie z obsługi nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJACEGO zgodnie z zapisami w projekcie umowy. Podane w załącznikach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, innych producentów pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakości, niezawodności, bezpieczeństwa użytkowania, technologii i wydajności. 2. CPV 34144210 - 3 - wozy strażackie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.labiszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach