Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Skarbu Państwa w Janowcu Wlkp., ul. Powstańców Wlkp. 20.

Powiat Żniński ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. Potockiego 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3031100 , fax. 52 3031302
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żniński
  ul. Potockiego 1 1
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3031100, fax. 52 3031302
  REGON: 09235116200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wydzieleniu pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Skarbu Państwa w Janowcu Wlkp., ul. Powstańców Wlkp. 20.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych wraz z ich opisem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Dodatkowe uwagi: Przedmiot zamówienia objęty będzie 5-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.znin.pl - Katalog Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach