Przetargi.pl
Dostawa i montaż systemu monitorowania serwerowni w siedzibach GITD i Delegaturach

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2204801 , fax. 22 2204899
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Postępu 21 21
  02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2204801, fax. 22 2204899
  REGON: 01742760400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gitd.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż systemu monitorowania serwerowni w siedzibach GITD i Delegaturach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wybudowanie centralnego punktu zarządzania i monitorowania wielu serwerowni, w oparciu o jedną spójną platformę. Wyposażenie 14 lokalizacji w niezbędne akcesoria kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz warunków bytowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 519000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) złotych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytuł przelewu wskazując: Wadium w postępowaniu na Dostawę i montaż systemu monitorowania serwerowni w siedzibach GITD i delegaturach, Numer sprawy: BFK.OGL.ZPB.230.66.2012

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gitd.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach