Przetargi.pl
Budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu i oprogramowania w celu realizacji zadania: Budowa stanowisk do badania procesów cieplnych w budynkach zasilanych ze scentralizowanych źródeł ciepła.

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 234 74 89 , fax. 22 621 3370
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
  ul. Nowowiejska 20 20
  00-653 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 74 89, fax. 22 621 3370
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu i oprogramowania w celu realizacji zadania: Budowa stanowisk do badania procesów cieplnych w budynkach zasilanych ze scentralizowanych źródeł ciepła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa infrastruktury technicznej wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu i oprogramowania w celu realizacji zadania: Budowa stanowisk do badania procesów cieplnych w 5 budynkach zasilanych ze scentralizowanych źródeł ciepła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 519000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach