Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech 3-dniowych warsztatów szkoleniowych w zakresie przekazywania informacji na temat tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście zidentyfikowanych dobrych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla przedstawicieli: ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych urzędów pracy, urzędów gmin, izb rolniczych, lokalnych grup działania, firm doradczych (z możliwością składania ofert częściowych)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6232649 , fax. 22 6232315
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6232649, fax. 22 6232315
  REGON: 00006388000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minrol.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech 3-dniowych warsztatów szkoleniowych w zakresie przekazywania informacji na temat tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście zidentyfikowanych dobrych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla przedstawicieli: ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych urzędów pracy, urzędów gmin, izb rolniczych, lokalnych grup działania, firm doradczych (z możliwością składania ofert częściowych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie czterech 3-dniowych warsztatów szkoleniowych w zakresie przekazywania informacji na temat tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście zidentyfikowanych dobrych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla przedstawicieli: ośrodków doradztwa rolniczego, powiatowych urzędów pracy, urzędów gmin, izb rolniczych, lokalnych grup działania, firm doradczych (z możliwością składania ofert częściowych). 1) część I - dla województw lubelskiego i świętokrzyskiego; 2) część II - dla województw małopolskiego i podkarpackiego; 3) część III - dla województwa podlaskiego; 4) część IV - dla województwa warmińsko-mazurskiego. Przewiduje się, że we wszystkich warsztatach udział weźmie 240 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.minrol.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach