Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż systemu depozytorów kluczy w Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 667 17 04, 667 17 05 , fax. 022 667 17 33
 • Data zamieszczenia: 2013-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Szamocka 3, 5 3, 5
  01-748 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 667 17 04, 667 17 05, fax. 022 667 17 33
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ubezpieczenia społeczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż systemu depozytorów kluczy w Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż systemu 17 depozytorów wraz z oprogramowaniem, do przechowywania, identyfikacji i automatycznego wydawania kluczy w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie wraz z przeprowadzeniem szkolenia i wykonaniem dokumentacji projektowej - zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ, w tym: 1. Dostawa 17 fabrycznie nowych *, bez śladów wcześniejszego eksploatowania, depozytorów kluczy wraz z oprogramowaniem do zarządzania kluczami; 2. Depozytory kluczy będą miały budowę panelową z zamontowanymi gniazdami do deponowania kluczy kodowanych, zwanych brelokami; 3. Ilość gniazd na breloki w poszczególnych depozytorach, zgodnie z tabelą nr 1 wraz z możliwością rozbudowy o min. 10 gniazd, wykorzystując istniejącą szafę; 4. Dostarczenie 650 szt. kluczy kodowych (breloków), w tym: a) 630 szt. breloków wraz z depozytorami, b) 20 szt. breloków zapasowych; 5. Montaż depozytorów kluczy, w tym wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej oraz LAN; 6. Konfiguracja zainstalowanego oprogramowania w depozytorach kluczy. 7. Konfiguracja stanowiska do programowania/edytowania kluczy na terminalu wskazanym przez Zamawiającego; 8. Niezwłocznie po zakończeniu instalacji systemu depozytorów przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego - 6 osób obsługujących system; 9. Wykonywanie w okresie gwarancji konserwacji depozytorów, usuwanie awarii systemu oraz bezpłatna aktualizacja (upgrade) oprogramowania; 10. Wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej * Przez produkt fabrycznie nowy należy rozumieć produkt wytworzony przez producenta z fabrycznie nowych elementów, bez śladów poprzedniego użytkowania i uszkodzenia. Przez produkt fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego lub wykonanego z zastosowaniem jakichkolwiek elementów używanych. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 519000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach