Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu, na który składają się bramki dostępowe, kamery nadzoru ruchu osobowego oraz zintegrowany z bramkami system sygnalizacji pożaru w południowym skrzydle na poziomie -1 (piwnicy) w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5442 700 , fax. 22 842 31 16
 • Data zamieszczenia: 2014-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5442 700, fax. 22 842 31 16
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Narodowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu, na który składają się bramki dostępowe, kamery nadzoru ruchu osobowego oraz zintegrowany z bramkami system sygnalizacji pożaru w południowym skrzydle na poziomie -1 (piwnicy) w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu, na który składają się bramki dostępowe, kamery nadzoru ruchu osobowego oraz zintegrowany z bramkami system sygnalizacji pożaru w południowym skrzydle na poziomie -1 (piwnicy) w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zgodnie ze Szczegółowym Opisem przedmiotu Zamówienia (Załącznikiem Nr 1) do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 519000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilanow-palac.art.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach