Przetargi.pl
Dostawa laptopów

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 783 824 076 , fax. +48 22 473 34 08
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
  ul. Wileńska 14a 14a
  03-414 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 783 824 076, fax. +48 22 473 34 08
  REGON: 01731971900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przewozyregionalne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 fabrycznie nowych laptopów( wraz z pakietami oprogramowania MS Office) spełniających wymagania określone w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego na stronie Zamawiającego www.przewozyregionalne.pl (pozycja 328/2012) oraz www.eb2b.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach