Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"

GMINA ZBLEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZBLEWO
  ul. Główna 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  REGON: 191675729
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola w Zblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz różnego rodzaju wyposażenia do Publicznego Przedszkola wZblewie w ramach zadania pn.: "Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturątowarzyszącą", tj. w zakresie dostawy i montażu mebli zabudowy oraz różnego rodzaju wyposażenia do Przedszkola wZblewie;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla wszystkich części zawiera załącznik nr 5 do SWZ wraz z załącznikamirysunkowymi do SWZ.Określone w załączniku nr 5 do SIWZ parametry techniczne i funkcjonalności stanowią minimalne wymaganiaZamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Wykonawca może zaoferowaćprzedmiot zamówienia o parametrach i funkcjonalnościach wyższych.Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy własne, znaki towarowe, określeniacharakteryzujące konkretny produkt, to podano je jedynie przykładowo, dla wyznaczenia wymaganych funkcjonalności iprzeznaczenia przedmiotu dostawy. Wykonawcy przysługuje prawo zaoferowania produktów równoważnych, tzn. oprzeznaczeniu i funkcjonalności takiej jak opisany produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach