Przetargi.pl
Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 098 284 , fax. 583 021 782
 • Data zamieszczenia: 2020-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
  ul. Kartuska 42466
  80-104 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 098 284, fax. 583 021 782
  REGON: 19030601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswia.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla SP ZOZ MSWiA w Gdańsku w okresie 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważna w okresie wykonywania umowy. 2. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisana umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach